Belangrijke mededeling aan alle leden betreffende beloning bewindvoerders, curatoren en mentoren

Het valt ons zwaar te moeten berichten dat ondanks onze intensieve gesprekken met het Ministerie van J&V en SZW, de beoogde ‘quick-fix’ voor onze sector niet tot realisatie komt. Tegen eerdere verwachtingen in lijkt een snelle en effectieve oplossing nu buiten bereik.

Samen hebben wij, als NBBI en Horus, proactief oplossingen voorgesteld zoals de afschaffing van BTW in combinatie met herverdeling om zo de bruto tarieven netto te houden. Het antwoord hierop was een teleurstellende afwijzing. Hoofdreden: een tijdrovende wetswijziging die niet binnen het snelle kader van een ‘quick-fix’ past.

De teleurstelling en verontwaardiging zijn groot. We hebben te maken met een branche die zich onvermoeibaar inzet voor de meest kwetsbaren onder ons. Deze uitkomst reflecteert geenszins de waarde van ons werk.

Echter, we zijn vastbesloten actie te ondernemen.

Overleg rechtspraak

We zullen in overleg gaan met de Rechtspraak waarin we de problemen en het advies aan onze leden, dat we vanaf dan gaan communiceren naar onze leden, kenbaar maken.

Juridische stappen

De komende tijd laten we ons adviseren door juridische specialisten. Hierbij wordt onderzocht of er juridische stappen ondernomen kunnen worden, vooral in het licht van de indexatie die geen rekening houdt met voorgaande jaren waarin niet geïndexeerd is. Bijkomend probleem is dat er door onze branche weliswaar verplichte werkzaamheden worden verricht, maar deze worden niet altijd vergoed. Hierbij komt tevens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kijken.

Hervorming tariefstructuur

Hoewel de gewenste ‘quick-fix’ niet tot stand is gekomen, blijven NBBI en Horus essentieel in het komende gesprek over de hervorming van het vakgebied. Het is evident dat de tarieven en werkwijze aangepast moeten worden. Meer uren zijn essentieel om onze kwetsbare doelgroep adequaat bij te staan. Er zijn al initiële stappen gezet in deze richting en onze gesprekspartners erkennen de noodzaak hiervan. We verwachten volgend jaar een omvangrijk onderzoek waarbij wij, als brancheorganisaties, intensief betrokken zullen zijn.

Tot slot krijgen wij veel vragen over de BTW-problematiek en de totstandkoming van de indexering. Hierover het volgende:

BTW-problematiek per 1-1-2024

Met ingang van 1 januari 2024 wordt onze branche niet vrijgesteld van BTW. Indien je een winstbeogende onderneming bent, dien je BTW te blijven rekenen. Het is mogelijk om gebruik te maken van de optionele vrijstelling. Echter, een gemiddeld kantoor zou hierdoor nog verder in problemen kunnen komen, aangezien het recht op vooraftrek van BTW daarmee vervalt.

Uitleg berekening inflatiecijfer A x B x C

Het indexeringspercentage wordt berekend op basis van de formule zoals beschreven in artikel 2, vijfde lid, van het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering. Hierin staat: 0,6 x (A-B) + (0,4 x C).

A: Procentuele verschil tussen het indexcijfer van de CAO-lonen per uur van het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het voorgaande jaargemiddelde. Voor 2024 is A: 3,2419%.
B: Percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar van het jaar t-2. Voor 2024 is B: 1,1%.
C: Procentuele verschil tussen de consumentenprijsindexcijfers voor het jaargemiddelde van het jaar t-2 en het voorgaande jaargemiddelde. Voor 2024 is C: 10,0009%.

Dit betekent dat het indexeringspercentage voor 2024: 0,6 x (3,2419 – 1,1) + (0,4 x 10,0009) = 5,2855%. De beloningen voor 2024 worden dan bepaald door de beloningen van 2023 te vermenigvuldigen met 1,052855. Vervolgens worden de beloningen afgerond op hele cijfers.

Belangrijk om op te merken is dat de indexatie voor 2023 (0,66%) niet in de berekening voor 2024 is meegenomen. Bovendien zijn de personeelskosten niet slechts 60% van de kosten, maar mogelijk zelfs 80% of meer.