Hoger beroep Gemeente Den Bosch

Gisteren vond de mondelinge behandeling plaats van het hoger beroep dat de gemeente Den Bosch heeft aangespannen tegen de beslissing van de rechtbank Rotterdam om het destijds genomen algemeen belang besluit te vernietigen.

Aan de orde kwam onder meer de vraag welk belang de gemeente Den Bosch nu bij het hoger beroep heeft, aangezien ze reeds een nieuw algemeen belang besluit heeft genomen. Als de gemeente geen procesbelang heeft, kan het zijn dat het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) de zaak (nog) niet inhoudelijk kan behandelen.

Dan wat betreft de inhoud. Kort gezegd was er weinig nieuws onder de zon. Ook nu was geen deugdelijke nadere onderbouwing voorhanden waarop de kostenbesparing en de in-/uitstroomcijfers werd gebaseerd. Er werd alleen gekeken naar de casus Groningen en het grote “succes” dat in die gemeente bereikt zou zijn met gemeentelijke bewindvoering.

De raadsheren van het Cbb waren bijzondere kritisch op de gemeente Den Bosch. Zo kon de gemeente bijvoorbeeld niet (goed) verklaren waarom de wet Markt en Overheid een sterfhuisconstructie van bewindvoerderskantoren in de regio Den Bosch kan faciliteren. Ook gaf de gemeente een andere lezing aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarin werd bepaald dat de keuzevrijheid van een onderbewindgestelde om een eigen bewindvoerder te kunnen kiezen belangrijk was.

Daarnaast is het belang van het sluiten van convenanten als alternatief nadrukkelijk besproken, waaronder het convenant van het @LOBCM. Veel gemeenten hebben dergelijke akkoorden gesloten met bewindvoerderskantoren en de ervaringen daarmee zijn zeer positief te noemen. De gemeente Den Bosch heeft tot nu toe een dergelijk convenant niet willen sluiten met de branche.

Aan het einde van de zitting gaven de raadsheren aan de gemeente Den Bosch mee hierover nogmaals na te denken. Het kan zijn dat, met deze vingerwijzing in het achterhoofd, de gemeente alsnog een gesprek met de (branche)partijen wenst. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij jullie daarover informeren. Zo nee, dan volgt op 25 januari 2023 uitspraak.

Wordt vervolgd…