Stand van zaken beloning bewindvoerders, mentoren en curatoren


Zoals inmiddels bekend, is er tot onze grote teleurstelling geen quick fix voor onze sector tot stand gekomen. En dat ondanks onze intensieve gesprekken met en toezeggingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het licht van deze aanhoudende uitdagingen binnen onze branche, hebben wij, NBBI en Horus, afgelopen maandag overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Expertgroep CBM van de Rechtspraak. In dit overleg brachten we de problemen waar onze branche mee kampt – waaronder de hoge werklast, ontoereikende tarieven, het verlies van ervaren medewerkers aan gemeenten, onbetaalde werkzaamheden door gebrek aan beschikbare uren en het niet kunnen voldoen aan solvabiliteitseisen door bewindvoerders – met klem onder de aandacht. Onze gesprekspartners van de Expertgroep herkennen onze zorgen en zullen deze zorgen schriftelijk onder de aandacht brengen bij het ministerie van Justitie & Veiligheid. We waarderen dit ten zeerste!

Advies aan al onze leden

In het licht van het ontbreken van perspectief voor onze branche, doen Horus en NBBI alvast een aantal dringende aanbevelingen:

  • We adviseren je om je dienstverlening kritisch onder de loep te nemen. Gezien de huidige omstandigheden is het essentieel om strategisch en bedachtzaam te opereren binnen de grenzen van je mogelijkheden. Wees dus terughoudend in het houden of aanvaarden van ingewikkelde en/of tijdrovende dossiers. Geef ze desnoods terug en weiger nieuwe. Natuurlijk geldt ook dat we jullie vragen om bij nieuwe dossiers ook na te gaan of een collega de cliënt heeft geweigerd/terug gegeven – in dat geval vragen we ook om onderlinge solidariteit.
  • Houd je daarnaast strikt aan je wettelijke taken. Ja, dat zullen cliënten wellicht niet fijn vinden. Verwijs voor niet-wettelijke taken door naar de gemeente.
  • Schroom niet om extra uren aan te vragen voor complexe dossiers en specifieke extra taken. Zorg ervoor dat deze verzoeken goed onderbouwd zijn en niet lukraak voor alle werkzaamheden worden ingediend. Het is essentieel dat er een gedegen verklaring is waarin staat waarom extra uren in specifieke gevallen noodzakelijk zijn. Krijg je de extra beloning niet, voer deze specifieke taken dan niet uit.
  • Wees terughoudend in het deelnemen aan extra activiteiten en overleggen, zoals met gemeenten.

Vervolgstappen door NBBI en Horus

Ook na het overleg met de Expertgroep gaan wij verder en zetten we ons onverminderd in om onze leden te ondersteunen:

  • Zo gaan we minister Weerwind een brief sturen waarin we hem, naar het voorbeeld van de sociaal advocatuur, om extra subsidie vragen ter vergoeding van de hoge inflatie van 2022. Wat voor de sociaal advocaten geldt, geldt ook voor onze branche.
  • Ook vragen we de minister om met spoed contra-onderzoek te doen naar de 27 uren (onderbouwd door NVVK, NBBI en Horus) die een bewindvoerder aan een dossier besteedt, in plaats van 17 uren, en om eenzelfde onderzoek te doen voor curatele en mentorschap.
  • Daarnaast onderzoeken we of een juridische procedure kansrijk is. Het forfait sluit in het geheel niet aan bij de praktijk en indien mogelijk leggen we dit voor aan de rechter.
  • Tot slot hebben we aan het ministerie gevraagd om de inflatiecorrectie van vorig jaar (ca 0,65%), alsnog toe te kennen als ophoging van de inflatiecorrectie die inmiddels gecommuniceerd is. Een druppel op de gloeiende plaat, maar ook druppels zijn welkom.

Geduld raakt wel op

Leden van NBBI en Horus hebben de laatste jaren veel geduld gehad. Zo hebben we constructief geparticipeerd in het SEO-onderzoek, wat moest leiden tot een herijking van onze beloning. Ook daarna bleven we steeds in contact met het Rijk. We hebben jullie ook om geduld gevraagd en helaas moeten we nog meer geduld hebben. Maar dat geduld raakt wel op. Dat maakt ons niet minder vastberaden. We blijven onze krachten bundelen en we blijven ons inzetten. Voor onze branche, die zo bijdraagt aan bestaanszekerheid van honderdduizenden kwetsbare mensen.

Anton van den Ham, voorzitter NBBI
Gert Boeve, voorzitter Horus