Verslag commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid

Woensdag 5 juli 2023 is het schuldendebat geweest. Er was vooral veel aandacht voor koopkrachtmaatregelingen en het rapport van de commissie sociaal minimum, om maatregelen om het sociaal minimum te versterken.

Hierbij een aantal highlights van het debat.

· Kat (D66) kondigde tijdens debat een nieuwe initiatiefnota aan over bewindvoering. Hiermee wil zij het volgende realiseren: afschaffen van schuldenbewind als grond voor toewijzing, malafide bewindvoerders aanpakken en meer toezicht van de kantonrechters.

· In het najaar volgt er een onderzoek naar de financiering en de effectiviteit van bewindvoering. De Minister gaat met de minister van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor dit onderzoek, in gesprek of ook de wenselijkheid van publieke bewindvoering hierin kan worden meegenomen.

· Van Kent (SP) en Kat (D66) zullen in het tweeminutendebat een motie indienen waarin een voorstel voor een meer publieke vormgeving van bewindvoering wordt gedaan.

· In het najaar worden voorstellen gepresenteerd over kwaliteitseisen voor schuldhulpverlening en de vormgeving van nazorg. De gesprekken om tot deze voorstellen te komen worden onder andere gevoerd met de VNG, Divosa en de NVVK.

Tweeminutendebat

De SP heeft, mede namens de D66, een motie ingediend en “Verzoekt de regering om in samenspraak met rechtspraak, gemeenten en bewindvoerders te onderzoeken of er voor het toezicht op bewindvoerders sprake is van toereikende financiering, capaciteit en middelen. En verzoekt de regering om de voor- en nadelen te onderzoeken van het publiek organiseren van bewindvoering bijvoorbeeld door gemeenten.”

Minister Schouten heeft in het middag debat aangegeven dat in het najaar al een onderzoek en gesprekken zullen plaatsvinden en dat het Ministerie van J&V de verantwoordelijke hiervoor is. In het tweeminutendebat heeft ze de ingebrachte motie ontraden.

Internetconsultatie

Verder is vandaag een internetconsultatie over Besluit wijziging vergoeding bewindvoerder schuldsanering gepubliceerd. Dit voorontwerp verhoogt het looptijdonafhankelijke deel van de vergoeding van Wsnp-bewindvoerders met 40%. Tot 1 augustus is er de mogelijkheid om op deze internetconsultatie te reageren.

Motie van de leden Van Kent en Kat