Wettelijke vertegenwoordigers weer toegang tot Kadaster registers

Afgelopen december bereikte ons het bericht van een van onze leden dat het niet meer mogelijk is om bij het Kadaster een opvraag te doen naar de vermogensbestandsdelen van je cliënt. Hierover hebben wij een navraag gedaan bij het Kadaster en die geeft aan dat er een verandering is doorgevoerd vanuit het Ministerie waardoor dit niet meer mogelijk is. Wij hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeschreven hierover.

2023-12-22 Brief aan Ministerie BZK – Verzoek toevoegen professionele gebruiker Kadaster

Zie onderstaand hun reactie:

Uw bericht (brief d.d. 22 december 2023)
Wettelijke vertegenwoordigers ontbreken in de opsomming van de professionele gebruikers die online op naam in de registers kunnen zoeken. Het beperken van deze toegang heeft directe gevolgen voor onze kerntaken. Het vermogen van onze cliënten, inclusief onroerend goed, is een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheden. Zonder adequate toegang tot deze gegevens kunnen wij onze cliënten niet effectief vertegenwoordigen, wat nadelig is voor hun belangen en rechten. Vaak weten cliënten niet of zij (nog) in het bezit zijn van onroerend goed. Het is dan ook van groot belang dat curatoren en mentoren aan deze lijst met beroepen worden toegevoegd.

Wij begrijpen en ondersteunen de noodzaak om persoonsgegevens te beschermen en misbruik van gegevens te voorkomen. Echter, wettelijke vertegenwoordigers hebben een cruciale, door de wet ondersteunde, rol in het beheren en beschermen van de belangen van kwetsbare groepen. Het beperken van onze toegang tot Kadastergegevens hindert ons ernstig in het uitvoeren van onze wettelijke taken.

Daarom verzoeken wij u dringend de beleidswijzigingen te heroverwegen en ervoor te zorgen dat wettelijke vertegenwoordigers toegang blijven houden tot Kadastergegevens. Deze toegang is essentieel voor het uitvoeren van onze taken en verantwoordelijkheden. Wij zijn bereid tot een constructieve dialoog en samenwerking om een oplossing te vinden die zowel de privacy beschermt als de effectieve uitvoering van onze taken waarborgt.

Reactie
In bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer van 9 november jl. geeft de Minister van BZK aan welk beleid gevolgd wordt ten aanzien van het mogen zoeken op naam.

Getekende brief Uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster

Dit beleid wordt in een wijziging van het Kadasterbesluit vastgelegd. De wijziging van het Kadasterbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 20 november 2023. Binnenkort wordt de internetconsultatieversie van de wijziging van het Kadasterbesluit gepubliceerd. In het kader van deze consultatie zullen wij uw standpunt bij de nadere besluitvorming betrekken.

Uitkomst

Na een gevoerde rechtszaak is het Kadaster in het ongelijk gesteld en moeten zij het raadplegen van het register weer open zetten voor iedereen. Het Kadaster gaat hiervoor een aanpassing maken in de wet waardoor het register niet meer voor iedereen raadpleegbaar is. Wel gaan ze voor onze doelgroep een uitzondering maken, waardoor wij nog wel het register kunnen raadplegen. Voor de aanpassing van de wet is onderstaande internetconsultatie:

Internetconsultatie Kadasterbesluit tegen misbruik persoonsgegevens van start
Het gewijzigd Kadasterbesluit, bedoeld om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, is woensdag in internetconsultatie gegaan. In het besluit wordt het zoeken op naam in het register van het Kadaster beperkt tot professionele gebruikers die zoeken op naam nodig hebben uit hoofde van beroep of functie. Ook maakt dit besluit mogelijk dat het Kadaster op verzoek privéadressen kan afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. Het eerste gebeurt door een adres af te schermen als aangifte bij de politie is gedaan. Het tweede gebeurt door op verzoek personen af te schermen die behoren tot beroepsgroepen die te maken kunnen hebben met dreiging, op basis van convenanten met beroepsorganisaties.

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) kondigde het besluit al eerder aan. Inwerkingtreding kan naar verwachting eind november plaatsvinden. De internetconsultatie loopt t/m dinsdag 16 juli.

De maatregelen in het Kadasterbesluit zijn bedoeld om doxing te voorkomen. Doxing is het verzamelen of delen van persoonsgegevens met de bedoeling om die persoon te intimideren. Doxing is sinds 1 januari 2024 strafbaar.

Het beperken van het zoeken op naam was in aanloop naar wijziging van het Kadasterbesluit al ingevoerd, maar deze invoering met terugwerkende kracht vervalt vanwege een rechterlijke uitspraak begin deze maand. In de periode tot inwerkingtreding neemt het Kadaster maatregelen om misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Het Kadaster monitort het gebruik van zoeken op naam om afwijkingen in het gebruik te signaleren. Ook gaat het Kadaster vaker steekproeven uitvoeren.

De internetconsultatie Besluit maatregelen afschermen en zoeken op naam Kadaster is te bekijken op Overheid.nl.